Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
Do you speak English?
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Mary : Excuse me, are you American?
Mary: Xin lỗi, bạn có phải là người Mỹ ?
Robert : No.
Robert: Không
Mary : Do you speak English?
Mary: Bạn có nói tiếng Anh không?
Robert : A little, but not very well.
Robert: Một chút, nhưng không được tốt.
Mary : How long have you been here?
Mary: Bạn đã ở đây lâu chưa ?
Robert : 2 months.
Robert: 2 tháng.
Mary : What do you do for work?
Mary: Bạn làm nghề gì?
Robert : I'm a student. How about you?
Robert: Tôi là một sinh viên. CÒn bạn thì sao?
Mary : I'm a student too.
Mary: Tôi cũng là một sinh viên
.
Kiểm tra kết quả