Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
Do you want something to drink?
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Susan : David, would you like something to eat?
Susan: David, bạn muốn một cái gì đó để ăn không ?
David : No, I'm full.
David: Không, tôi no rồi.
Susan : Do you want something to drink?
Susan: Bạn có muốn uống gì không?
David : Yes, I'd like some coffee.
David: Vâng, tôi muốn một chút cà phê.
Susan : Sorry, I don't have any coffee.
Susan: Xin lỗi, tôi không có cà phê.
David : That's OK. I'll have a glass of water.
David: Không sao. Tôi sẽ uống một ly nước.
Susan : A small glass, or a big one?
Susan: Một ly nhỏ hay to?
David : Small please.
David: Nhỏ, làm ơn.
Susan : Here you go.
Susan: Của bạn đây.
David : Thanks.
David: Cảm ơn.
Susan : You're welcome.
Susan: Không có gì
.
Kiểm tra kết quả