Trang chủ Luyện Đọc Tiếng Anh Luyện Đọc Tin Tức
Educators argue about possible Facebook ban
The Ministry of Education and Training (MOET) does not prohibit students to use Facebook, but the ban has been issued by many schools.
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
The Ministry of Education and Training (MOET) does not prohibit students to use Facebook, but the ban has been issued by many schools.“There are many things you can do on Facebook – chatting with friends, sharing your feelings or complaining about your problems,” she said. “You can also discuss lessons with friends and communicate with many people at the same time, while you don’t have to pay money for this. Meanwhile, it would take you much time and VND300 million to send an SMS.”
Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) không cấm học sinh sử dụng Facebook, mà lệnh cấm đã được ban hành bởi nhiều trường học.Trang cho biết cô ở trên Facebook khoảng hai hoặc ba giờ một ngày, chủ yếu là sau giờ học. "Có rất nhiều điều bạn có thể làm trên Facebook - trò chuyện với bạn bè, chia sẻ cảm xúc của bạn hay phàn nàn về vấn đề của mình" cô nói. "Bạn cũng có thể thảo luận về các bài học với bạn bè và giao tiếp với nhiều người cùng một lúc và không phải trả tiền cho việc này. Trong khi đó, nó sẽ mất nhiều thời gian và 300 đồng để gửi một tin nhắn SMS. "
Nham Si Minh, a seventh grader at the Quynh Mai High School, also said that he likes ‘wandering’ on Facebook where he can ‘exchange information, show off new clothes or shoes to friends’.
Nhâm Sĩ Minh, một học sinh lớp bảy tại trường THPT Quỳnh Mai cũng nói rằng anh ấy thích "lang thang" trên Facebook, nơi ông có thể trao đổi thông tin, khoe quần áo hoặc giày mới tới bạn bè '.
Minh said he understands the ‘dark side of Facebook’. However, he still thinks that Facebook is indispensable for students, and the little problems must not be the reason for educators to prohibit its use.
Minh cho biết cậu hiểu "góc tối của Facebook". Tuy nhiên, cậu vẫn nghĩ rằng Facebook là không thể thiếu đối với học sinh và những vấn đề nhỏ không phải là lý do để các nhà giáo dục ngăn cấm việc sử dụng nó.
Pham Thuy Hien, a ninth grader at Nguyen Dinh Chieu Secondary School, admitted that she once showed her discomfort with other girls on Facebook, which then led to serious quarrels and nearly a fight.
Phạm Thúy Hiền, một học sinh lớp chín tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, thừa nhận rằng cô đã từng bày tỏ sự khó chịu của mình với cô gái khác trên Facebook, sau đó dẫn đến một cuộc cãi vã nghiêm trọng và gần như là một cuộc chiến.
However, she said one can find on Facebook not only inconvenience, but also joys.
Tuy nhiên, cô cho biết người ta có thể tìm thấy trên Facebook không chỉ sự bất tiện mà còn những niềm vui.
“Facebook has been very helpful to our study,” she said. “It also gives us the space to relax. I feel happy when the pictures I post on Facebook receive ‘likes’ from friends,” she said.
"Facebook rất hữu ích cho việc học của chúng tôi" cô nói. "Nó cũng cung cấp cho chúng ta không gian để thư giãn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những hình ảnh tôi đăng trên Facebook nhận được 'like' từ bạn bè" cô nói.
What if students are asked not to access to Facebook for one day? Minh Hang, a student of the Minh Khai Secondary School said she will feel uncomfortable as if she does not have food to eat and air to breathe.
Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh được yêu cầu không truy cập vào Facebook trong một ngày? Minh Hằng, một học sinh của trường THCS Minh Khai cho biết, em sẽ cảm thấy khó chịu như khi không có thực phẩm để ăn và không khí để thở.
Should Access to Facebook be prohibited?
Truy cập Facebook có nên bị cấm?
A female 12th grader at the Le Loi High School in Hanoi has been suspended for 10 days after she showed her doubts about the head teacher on Facebook. Prior to that, in 2013, a female eighth grader was also disciplined for insults to her teacher on Facebook.
Một học sinh nữ lớp 12 ở trường THPT Lê Lợi tại Hà Nội đã bị đình chỉ học 10 ngày sau khi cô đã bày tỏ những nghi ngờ của mình về giáo viên chủ nhiệm trên Facebook. Trước đó, vào năm 2013, một học sinh nữ lớp thứ tám cũng đã bị xử lý kỷ luật đối với những lời lăng mạ cô giáo trên Facebook.
This has triggered a debate on whether to prohibit students from using social networks.
Điều này đã gây ra một cuộc tranh luận về việc có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội.
Lai Thi Nguyet Hang, headmaster of Nguyen Phong Sac Secondary School in Hanoi, said schools will violate human rights if they prohibit students from accessing Facebook.
Lại Thị Nguyệt Hằng, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc tại Hà Nội cho biết trường sẽ vi phạm quyền con người nếu họ cấm học sinh truy cập Facebook.
Meanwhile, Le Thanh Hai, a 10th grader of Dong Kinh High School, said it would not be useful to prohibit students from using Facebook.
Trong khi đó, Lê Thanh Hải, một học sinh lớp 10 của trường Trung học Đông Kinh cho biết sẽ ích gì khi cấm học sinh sử dụng Facebook.
“We can access Facebook through many different ways. This will be impossible,” he said
"Chúng em có thể truy cập Facebook thông qua nhiều cách khác nhau. Đây sẽ là việc không thể" cậu nói.

Các từ khóa được sử dụng trong bài:

- the dark side of s.th: mặt tối của điều gì đó

- the head teacher: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trưởng

Kiểm tra kết quả