Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
I'm hungry.
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Thomas : Hi Sarah, how are you?
Thomas: Chào Sarah, bạn thế nào?
Sarah : Fine, how are you doing?
Sarah: Khỏe, còn bạn thế nào ?
Thomas : OK.
Thomas: OK.
Sarah : What do you want to do?
Sarah: Bây giờ bạn muốn làm gì ?
Thomas : I'm hungry. I'd like to eat something.
Thomas: Tôi đang đói. Tôi muốn ăn một cái gì đó.
Sarah : Where do you want to go?
Sarah: bạn muốn đi đâu?
Thomas : I'd like to go to an Italian restaurant.
Thomas: Tôi muốn đi đến một nhà hàng Ý.
Sarah : What kind of Italian food do you like?
Sarah: Bạn thích loại thức ăn Ý nào?
Thomas : I like spaghetti. Do you like spaghetti?
Thomas: Tôi thích spaghetti. Bạn có thích Spaghetti không?
Sarah : No, I don't, but I like pizza.
Sarah: Không, tôi không, nhưng tôi thích bánh pizza
.
Kiểm tra kết quả