Theo Tranh
Luyện viết miêu tả một bức tranh cụ thể sử dụng các từ/cụm từ gợi ý cho sẵn
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
12 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
9 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
4 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
2 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
4 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
1 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
1 học viên Học ngay
Hãy viết một đoạn văn miêu tả chi tiết nội dung bức ảnh trên.
2 học viên Học ngay
Xem thêm