Luyện cách đọc chuẩn các nguyên âm, từ/cụm từ/câu chứa nguyên âm
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ʊə/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
1 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /eə/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
1 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ɪə/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
0 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /əʊ/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
2 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /aʊ/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
0 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/ và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
0 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /aɪ /và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
0 học viên Học ngay
Trong bài học này,học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm nguyên âm đôi /ei/và thực hành phát âm các từ,câu chứa âm này theo audio,video
0 học viên Học ngay
Xem thêm