Trang chủ Luyện Đọc Tiếng Anh Luyện Đọc Tin Tức
Nguyen Tu Quang bets on BPhone
Nguyen Tu Quang and BPhone were the the two names most often mentioned in the Vietnamese technology community in 2015. 
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Quang, born in 1975, is an engineer who created the Vietnamese-born and the worldwide-famous anti-virus BKAV. Its first version came out in July 1995.
Tử Quảng sinh năm 1975 là một kỹ sư người đã tạo ra phần mềm chống virus nổi tiếng. Phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng Bảy năm 1995.
Now Quang is president and CEO of BKAV, a firm belonging to Hanoi University of Technology, the best known technology school in Vietnam. Prior to that, he was a lecturer at the Information Technology Faculty of the school.
Hiện tại Quảng là chủ tịch và giám đốc điều hành của BKAV, một công ty thuộc Đại học Công nghệ Hà Nội, trường công nghệ nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Trước đó, ông là một giảng viên tại Khoa Công nghệ Thông tin của trường.
Many years ago, he was a student of the school after he finished the math major class of the high school for the gifted belonging to the Hanoi University of Education.
Nhiều năm trước, Quảng là học sinh lớp chuyên toán của trường trung học phổ thông năng khiếu thuộc Đại học Sư Phạm Hà Nội.
In 1995, Nguyen Tu Quang set to work on anti-virus programs when he was a third-year student at the Hanoi University of Technology. After he finished, he began providing it for free to the community.
Năm 1995, Nguyễn Tử Quảng đã bắt tay thực hiện chương trình diệt virus khi còn là sinh viên năm thứ ba tại trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Sau khi hoàn thành, ông bắt đầu cung cấp chương trình này miễn phí cho cộng đồng.
In 2005, BKAV became commercialized.
Vào năm 2005, Bkav đã được thương mại hóa.
After gaining success with BKAV anti-virus software, Quang and his co-workers have bet on a new game – a high-end smartphone named BPhone.
Sau khi đạt được thành công với phần mềm diệt virus Bkav, Quảng và các đồng nghiệp đã đặt cược vào một trò chơi mới - điện thoại thông minh cao cấp mang tên BPhone.
The project on BPhone kicked off in September 2010, and five years later, in May 2015, BPhone was officially introduced at the National Convention Center.
Dự án BPhone được khởi công vào tháng chín năm 2010 và năm năm sau, vào tháng năm năm 2015, BPhone đã được chính thức giới thiệu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
The CEO has launched a lively media campaign to advertise BPhone. He believes “BKAV’s smartphone will be one of the most beautifully designed smartphone models in the world”. He compares BPhone with a “super product in the world with very attractive selling prices to anyone in world, not only in Vietnam”.
Vị Giám đốc điều hành này đã tung ra một chiến dịch truyền thông để quảng cáo cho BPhone. Ông tin rằng "điện thoại thông minh của BKAV sẽ là một trong các loại điện thoại thông minh được thiết kế đẹp nhất trên thế giới". Ông so sánh BPhone với một "siêu phẩm trên thế giới với giá bán rất hấp dẫn đối với bất cứ ai trên thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam".
While Quang was busy with his media campaign, local newspapers looked at BPhone with dubious eyes, while the foreign press made cautious comments. Many Vietnamese do not believe that Vietnamese can make a high-end high-technology product.
Trong khi Quảng đang bận rộn với chiến dịch truyền thông của mình, thì các tờ báo trong nước nhìn BPhone với đôi mắt mơ hồ, trong khi báo chí nước ngoài đưa ra những nhận xét thận trọng. Nhiều người Việt Nam không tin rằng Việt Nam có thể làm ra một sản phẩm công nghệ cao cao cấp.
While other Vietnamese brands only dared to make low-cost smartphones priced at VND2.5-3 million and target low-income earners, BKAV only eyes high-income earners and competes with big companies like Apple and Samsung in the same market segment.
Trong khi các thương hiệu khác của Việt Nam chỉ dám sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ ở mức 2.5-3 triệu và nhắm mục tiêu là người có thu nhập thấp, BKAV chỉ hướng tới người có thu nhập cao và cạnh tranh với các công ty lớn như Apple và Samsung trong cùng một phân khúc thị trường.
BPhone uses an IPS LCD screen, Full HD, 1080 x 1920 pixels, 5 inch with 13 MP main camera and 2600 mAh battery capacity. With the selling price of VND9.99 million at minimum, BPhone’s price was nearly the same as iPhone 6 and Sony Xperia Z3 available in the market at that time.
BPhone sử dụng màn hình LCD IPS, Full HD, 1080 x 1920 pixels, 5 inch với camera chính 13MP và dung lượng pin 2600 mAh. Với giá bán tối thiểu là 9.99 triệu, giá BPhone gần giống với iPhone 6 và Sony Xperia Z3 đã tồn tại trên thị trường tại thời điểm đó.
However, BPhone has met some troubles since the launch. The smartphone has been rooted though it was introduced as the safest model in the world.
Tuy nhiên, BPhone đã gặp một số rắc rối kể từ khi ra mắt. Điện thoại thông minh này đã bị "hack" mặc dù nó được giới thiệu là mẫu điện thoại an toàn nhất trên thế giới.

Các từ khóa được sử dụng trong bài:

- technology community: cộng đồng công nghệ

- (to) kick off: khởi công, khởi động

- with dubious eyes: với đôi mắt mơ hồ (chưa hiểu, chưa rõ sẽ như thế nào)

- (to) meet troubles: gặp những sự cố

Kiểm tra kết quả