Luyện cách đọc chuẩn các phụ âm, từ/cụm từ/câu chứa phụ âm
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /n/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
20 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /l/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video.
2 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /ŋ/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
2 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /n/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
0 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /m/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
1 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /ð/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video.
3 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /h/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video.
2 học viên Học ngay
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /θ/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
1 học viên Học ngay
Xem thêm