Trang chủ Luyện Đọc Tiếng Anh Luyện Đọc Tin Tức
Southeast Asian kids use more phones, tablets than US kids: survey
Believe it or not: 87 percent of kids in the region use smartphones
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Believe it or not: 87 percent of kids in the region use smartphonesChildren aged six to 14 in Southeast Asia are much more active in mobile usage than US kids, according to a new report by SuperAwesome, the UK-headquartered 'kid safe' digital marketing platform that enables brands to put their wares in front of children.
Liệu bạn có tin nổi không: 87 % trẻ em ở các vùng miền sử dụng điện thoại smartphoneTrẻ em độ 6 đến 14 ở Đông Nam Á có hoạt động sử dụng điện thoại hơn trẻ em nước Mỹ, theo như báo cáo mới nhất bởi SuperAwesome, công ty có trụ sở chính đặt ở Anh này tạo một trang mạng an toàn cho trẻ em và cho phép các thương hiệu đưa các sản phẩm của mình đến các đối tượng trẻ em.
The survey interviewed 1,800 kids across key ASEAN markets: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam.
Khảo sát phỏng vấn 1.800 trẻ em thông qua chìa khóa thị trường ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam
The results show 87 percent of kids in the region use smartphones, with more than half owning one.
Kết quả chỉ ra 87 % trẻ em ở các vùng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone), với hơn một nửa sử hữu những chiếc điện thoại thông minh
Meanwhile, less than 30 percent of American kids in the same age bracket own a smartphone and 47 percent have their own tablet.
Trong khí đó, ít hơn 30% trẻ e Mỹ trong cùng độ tuổi sở hữu một smartphone, 47 % có sở hữu máy tính bảng
Southeast Asian kids’ smartphone use is being driven by the popularity of mobile gaming, with about 70 percent of them playing mobile games in their spare time, compared to 56 percent in the US.
Sử dụng điện thoại smartphone của trẻ em Đông Nam Á theo hướng phổ biến nhất là tham gia các trò chơi trên điện thoại, với khoảng 70% chúng chơi game trong thời gian rãnh rỗi, so với 56 % ở Mỹ
Eight out of 10 of the most-used apps for Southeast Asian kids are games, while US kids favor social content apps, according to the report.
8 trong 10 của trẻ em Đông Nam Á hầu hết sử dung App để chơi game. trong khi đó trẻ em Mỹ yêu thích App với nội dụng xã hội, theo như báo cáo
For Southeast Asian kids, the mobile device is the core way to consume media. Smartphone usage is rapidly catching up to TV viewing in the market, and mobile gaming is the third most-popular activity for kids in their spare time, only slightly behind TV viewing. Of kids who watch TV regularly, a quarter use a smartphone at the same time.
Trẻ em Đông Nam Á, điện thoại di động là cách chủ yếu để sử dụng phương tiện truyền thông. Sử dụng smartphone là cách nắm bắt nhanh để xem phim trên thị trường và chơi game là hoạt động phổ biến thứ 3 dành cho trẻ em trong lúc rãnh rỗi, bên cạnh xem ti vi không đáng kể. Trong những đứa trẻ thường xuyên xem ti vi, 1/4 sử dụng điện thoại smartphone vào thời gian giống nhau.

Cùng học các từ khoá có trong bài:

- headquater: trụ sở chính

- … out of…: trong số

Eight out of ten kids: 8 trong số 10 trẻ em

- favor: yêu thích

- core way: phương thức chủ yếu

Kiểm tra kết quả