Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
That's too late.
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Richard : Mary, would you like to get something to eat with me?
Richard: Mary, bạn muốn đi ăn gì với tôi không?
Mary : OK. When?
Mary: OK. Khi nào?
Richard : At 10 O'clock.
Richard: Vào lúc 10:00.
Mary : 10 in the morning?
Mary: 10 vào buổi sáng?
Richard : No, at night.
Richard: Không, vào ban đêm.
Mary : Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM.
Mary: Xin lỗi, muộn quá. Tôi thường đi ngủ lúc 10:00.
Richard : OK, how about 1:30 PM?
Richard: OK, Thế còn lúc 1:30 chiều?
Mary : No, that's too early. I'll still be at work then.
Mary: Không, sớm quá. Tôi vẫn phải làm việc lúc đó.
Richard : How about 5:00PM?
Richard: Thế còn 5:00 chiều?
Mary : That's fine.
Mary: Được đấy.
Richard : OK, see you then.
Richard: OK, gặp lại lúc đó.
Mary : Alright. Bye.
Mary: Được rồi. Tạm biệt.
Kiểm tra kết quả