Trang chủ Luyện Đọc Tiếng Anh Luyện Đọc Tin Tức
Vietnam ranks second in global spam
  Kaspersky Lab's latest report on spam and phishing in the third quarter shows that the US, Viet Nam and China are the top three countries producing spam.
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
The US accounts for 15.3 per cent, followed by Viet Nam with 8.4 per cent and China with 7.2 per cent, the report revealed.
Mỹ chiếm 15,3%, tiếp theo là Việt Nam với 8,4% và Trung Quốc là 7,2%, báo cáo tiết lộ.
Spam is being used in an increasing variety of tactics to deceive recipients and bypass email filters, although the percentage of spam in email traffic has decreased since the second quarter, according to the report.
Thư rác đang được gia tăng sử dụng trong một loạt các chiến thuật để đánh lừa người nhận và các bộ lọc email, mặc dù tỷ lệ thư rác trong lưu lượng email đã giảm kể từ quý II, theo báo cáo.
It points out that in the third quarter of this year, spam accounted for 54.2 per cent of email traffic, a 0.8 per cent drop from the previous quarter.
Nó chỉ ra rằng trong quý III năm nay, thư rác chiếm 54,2% lưu lượng truy cập email, giảm 0,8% so với quý trước.
A new phishing email trick has also become popular in the third quarter. In order to bypass spam filters, the text of the email and fraudulent links are placed in an attached PDF document rather than in the message body.
Một thủ thuật phishing (thủ thuật đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng) email mới cũng đã trở nên phổ biến trong quý ba. Để vượt qua các bộ lọc thư rác, các văn bản của email, các liên kết lừa đảo được đặt trong một tài liệu PDF đính kèm chứ không phải trong văn bản chính.
Tatyana Shcherbakova, Antispam Analyst at Kaspersky Lab, said: "During the third quarter of 2015 we saw spammers exploit the summer holiday season. A variety of tactics were used, from sending fake notifications on behalf of hotels, to sending fraudulent links in PDF attachments, and requests for money to lonely ‘suitors'."
Tatyana Shcherbakova, chuyên viên phân tích Antispam của Kaspersky Lab cho biết: "Trong quý thứ ba năm 2015, chúng tôi đã tìm thấy những người gửi thư rác thường khai thác thông tin vào kì nghỉ hè. Một loạt các chiến thuật đã được sử dụng, như gửi thông báo giả của các khách sạn, nhằm gửi các liên kết gian lận trong file PDF đính kèm hoặc đề nghị xin tiền cho người neo đơn "

Các từ khóa được sử dụng trong bài:

- (to) deceive recipients: đánh lừa người nhận

- (to) bypass spam filters: vượt qua bộ lọc thư rác

Kiểm tra kết quả