Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
What's your name?
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
John : Excuse me, what's your name?
John: Xin lỗi, tên của bạn là gì?
Jessica : My name is Jessica. What's yours?
Jessica: Tôi tên là Jessica. Của bạn là gì?
John : John.
John: John.
Jessica : You speak English very well.
Jessica: Bạn nói tiếng Anh rất tốt.
John : Thank you.
John: Cảm ơn bạn.
Jessica : Do you know what time it is?
Jessica: Bạn có biết mấy giờ rồi không?
John : Sure. It's 5:10PM.
John: Có. Nó là 05:10 chiều.
Jessica : What did you say?
Jessica: Bạn đã nói gì?
John : I said it's 5:10PM.
John: Tôi nói đó là 05:10 chiều.
Jessica : Thanks.
Jessica: Cảm ơn.
John : You're welcome.
John: Không có gì
.
Kiểm tra kết quả