Battle Call - Emma Re
Lời bài hát
Xem bản dịch
When life is a hard game
Khi cuộc sống là một trò chơi khó khăn
Don't you blame
Bạn đừng oán trách điều đó
It's your chance to arise your aim
Đó là cơ hội để bạn tìm ra mục đích của đời mình
Always fight to hold your name
Để tinh thần bạn thêm dũng cảm (let your spirit be brave)
No matter how bad or rough
Luôn luôn đấu tranh để giữ danh dự của bạn
You never surrender
Cho dù mọi chuyện có tồi tệ và gay go chừng nào
All the warriors in this world
Bạn không bao giờ được bỏ cuộc
Join the passion of this master of soul
Tất cả các chiến binh trên hành tinh này
From the Chinese hills and shore
Đều sống theo lý tưởng này
We still listen to Bruce Lee battle call
Từ những ngọn đồi và những bờ biển Trung Hoa
All the warriors in this world
Chúng ta vẫn nghe tiếng gọi chiến đấu của Lý Tiểu Long
Join the passion of this master of soul
Tất cả các chiến binh trên hành tinh này
From the chinese hills and shore
Đều sống theo lý tưởng này
We still listen to Bruce Lee battle call
Từ những ngọn đồi và những bờ biển Trung Hoa