The Scarlet Tide - Alison Krauss
Lời bài hát
Xem bản dịch
Well I recall his parting words
Tôi hồi tưởng những lời từ biệt của chàng
Must I accept his fate
Tôi phải chấp nhận đó là số phận của chàng
Or take myself far from this place
Hay tôi cất bước đi xa khỏi chốn này đây?
I thought I heard a black bell toll
Tôi nghĩ mình đã nghe một tiếng chuông u sầu
A little bird did sing
Một chú chim nhỏ đã ngân tiếng hát
Man has no choice
Chúa không có lựa chọn
When he wants every thing
Khi Ngài muốn tất cả mọi thứ
We'll rise above the scarlet tide
Đôi ta sẽ cưỡi trên ngọn thủy triều đỏ thắm
That trickles down through the mountain
Nhỏ từng giọt nước thấm vào ngọn núi
And separates the widow from the bride
Và cứu cô dâu son khỏi kiếp góa phụ
Man goes beyond his own decision
Chúa đi xa tầm với quyết định của riêng Ngài
Gets caught up in the mechanism
Bị vướng lại trong thuyết cơ giới
Of swindlers who act like kings
Của những kẻ lọc lừa diễn như những vị vua
And brokers who break everything
Và những kẻ phá hoại làm tan nát mọi thứ
The dark of night was swiftly fading
Cảnh tăm tối của đêm đen chóng phai tàn
Close to the dawn of day
Gần kề bình minh của ngày mới
Why would I want him just to lose him again
Sao tôi muốn có chàng chỉ để mất chàng lần nữa?
We'll rise above the scarlet tide
Đôi ta sẽ cưỡi trên ngọn thủy triều đỏ thắm
That trickles down through the mountain
Nhỏ từng giọt nước thấm vào ngọn núi
And separates the widow from the bride
Và cứu cô dâu son khỏi kiếp góa phụ