Unusual Way - Nicole Kidman
Lời bài hát
Xem bản dịch
In a very unusual way one time I needed you.
Theo một cách bất thường tôi đã từng khao khát ông
In a very unusual way you were my friend.
Theo một cách rất bất thường ông đã từng là bạn tôi
Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour.
Có thể trong một ngày, có thể trong một giờ
But, somehow it will never end.
Nhưng theo cách nào đó ông sẽ mãi là bạn tôi
In a very unusual way I think I'm in love with you.
Chắc tôi đã phải lòng ông theo một cách rất bất thường
In a very unusual way I want to cry.
Theo một cách rất bất thường tôi muốn khóc
Something inside me goes week,
Điều gì đó trong tôi mềm yếu
Something inside me surrenders.
Điều gì đó trong tôi đầu hàng
And you're the reason why,
Và ông chính là nguyên nhân
You're the reason why
Ông chính là nguyên nhân
You don't know what you do to me,
Ông không biết đã làm gì với tôi
You don't have a clue.
Ông không hề hay biết
You can't tell what its like to be me looking at you.
Ông không thể nói điều đó như thế nào khi tôi nhìn vào ông
It scares me so, that I can hardly speak.
Điều đó làm tôi sợ đến mức hầu như không thể nói nên lời
In a very unusual way, I owe what I am to you.
Theo một cách bất thường, tôi nợ ông chính mình
Though at times it appears I won't stay, I never go.
Dù cho khi nó xuất hiện tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ không bao giờ đi
Special to me in my life,
Rất đặc biệt với tôi trong cuộc đời này
Since the first day that I met you.
Kể từ ngày tôi gặp ông
How could I ever forget you,
Sao tôi có thể quên ông
Once you had touched my soul?
Khi ông đã lay động tâm hồn tôi?
In a very unusual way,
Theo một cách bất thường, ông đã làm cho tôi hoàn thiện
You've made me whole.