Get It Started (ft. Shakira) - Pitbull
Lời bài hát
Xem bản dịch
[Pitbull:]
[Pitbull:]
To all these rappers I apologize
Tôi gửi lời tạ lỗi đến tất cả những tay rap này
I know it ain’t fair,
Tôi biết là bất công lắm
the only ball I drop
Quả cầu duy nhất tôi thả (1)
New Years, Times Square
Năm Mới, Quảng Trường Thời Đại
The world is mine
Thế giới là của tôi
sixth sense
Giác quan thứ sáu
I see seven signs
Tôi thấy bảy dấu hiệu
now baby, let’s get started for life
Này cưng hỡi, ta hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời
[Shakira]
[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
I feel like I could stare in them for a lifetime
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started
Ta có thể bắt đầu
[Pitbull:]
[Pitbull:]
You know it feels right
Em biết cảm giác đấy thật thích thú
[Pitbull:]
[Pitbull:]
Big news, Pitbull
Tin mới cóng, Pitbull
Tom Cruise, Mumbai
Tom Cruise, Mumbai
all lit up like a December night,
Cả đám sáng rực như một đêm Tháng Chạp
like the 4th of July, Vanilla Sky
Như Ngày Độc Lập (2), Khung Trời Ảo Mộng (3)
Thrilla in Manilla
Rộn ràng Manilla
Knockin em out like Pacquiao
Hạ đo ván bọn nó như Pacquiao (4)
New Ali, new Frazier
Ali mới cóng (5), Frazier mới cóng (6)
but for now it’s off to Malaysia
Nhưng giờ thì Malaysia thẳng tiến
Two passports, three cities, two countries, one day
Hai hộ chiếu, ba thành phố, hai thành phố, một ngày
Now that’s worldwide
Giờ thì đó gọi là chu du khắp chốn
if you think it’s a game let’s play
Nếu em nghĩ đó là một trò chơi thì hãy chơi thôi
Deal
Chơi thì chơi
[Shakira]
[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
I feel like I could stare in them for a lifetime
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started
Ta có thể bắt đầu
[Pitbull:]
[Pitbull:]
You know it feels right
Em biết cảm giác đấy thật thích thú
[Pitbull:]
[Pitbull:]
I am what they thought I’d never become,
Anh đây là người họ nghĩ anh sẽ không bao giờ trở thành
I believed and became it
Anh đã tin và trở thành con người ấy
now I’m here to claim it
Giờ anh ở đây để quả quyết
I hustle anything, you name it
Anh huýt sáo bất kỳ thứ gì, em cứ kể tên
I went from evictions to Food Stamps,
Anh từ bị tịch thu tài sản đến Food Stamps (7)
to back in work what dawn..
Để về lại với công việc từ lúc ban đầu
to a passport, flooded with stamps
Với một hộ chiếu, ngập lụt trong tem thư
now slowly, everywhere I land
Giờ chầm chậm, mọi nơi anh hạ cánh
Two passports, three cities, two countries, one day
Hai hộ chiếu, ba thành phố, hai thành phố, một ngày
Now that’s worldwide
Giờ thì đó gọi là chu du khắp chốn
if you think it’s a game let’s play
Nếu em nghĩ đó là một trò chơi thì hãy chơi thôi
Deal
Chơi thì chơi
[Shakira]
[Shakira]
Cause if it feels right
Vì nếu cảm giác đấy thật thích thú
we shouldn’t waste any more time
Ta không nên lãng phí phút giây nào nữa
let’s get it started, don’t think about it
Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời, đừng nghĩ đến làm gì
you know I’m gonna make alright, alright
Anh biết em sẽ làm cho mọi chuyện suôn sẻ
Cause if it feels right
Vì nếu cảm giác đấy thật thích thú
you know I’ve made up my mind
Anh biết đấy, em nghĩ thông suốt rồi
let’s get it started, don’t think about it
Hãy bắt đầu tận hưởng cuộc đời, đừng nghĩ đến làm gì
I know that we can make it alright alright
Em biết rằng ta có thể làm cho mọi chuyện suôn sẻ
[Shakira]
[Shakira]
Everytime I look into your eyes (Mr Worldwide)
Mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh (Quý ông Tiếng Tăm Lừng Lẫy Khắp Thế Gian)
I feel like I could stare in them for a lifetime
Em thấy như mình có thể ngắm suốt đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started for life (tonight)
Ta có thể bắt đầu tận hưởng cuộc đời (đêm nay)
for life (tonight) for life
Tận hưởng cuộc đời (đêm nay) tận hưởng cuộc đời
we can get started
Ta có thể bắt đầu
[Pitbull:]
[Pitbull:]
Don’t start what you can’t finish
Đừng bắt đầu điều em không thể kết thúc
you know it feels right
Em biết cảm giác đấy thật thích thú
let’s go!
Hãy tiến lên!
[Pitbull:]
[Pitbull:]
you know it feels right
Em biết cảm giác đấy thật thích thú