A Story About Mark Twain
Xem bản dịch
[Supposedly a true story...]
[Được cho là một câu chuyện có thật … ]
James McNeill Whistler (whose most famous painting is popularly known as "Whistler's Mother") is reported to have displayed a just completed painting to Mark Twain.
James McNeill Whistler (người có bức tranh nổi tiếng nhất được biết rộng rãi dưới tên gọi “Mẹ của Whistler”) được kể lại là đã cho Mark Twain xem một bức tranh vừa hoàn tất.
Twain looked at the painting judiciously from a variety of angles and distances while Whistler waited impatiently for the verdict.
Twain thận trọng nhìn vào bức tranh từ nhiều góc độ và tầm nhìn khác nhau trong lúc Whistler kiên nhẫn chờ nghe nhận xét.
Finally, Twain leaned forward and, making an erasing gesture with his hand, said, "I'd eradicate that cloud if I were you."
Cuối cùng, Twain cúi người và làm một động tác xóa bằng tay, nói:”Tôi sẽ xóa đám mây đó nếu tôi là anh.”
Whistler cried out in agony, "Careful! The paint is still wet."
Whistlet thét to đau đớn:”Cẩn thận! Bức tranh vẫn còn ướt.”
"That's all right," Twain said coolly, "I'm wearing gloves."
“Không sao đâu,” Twain nói điềm nhiên, “Tôi đang mang găng tay.”