Taxes
Xem bản dịch
A visitor from Holland was chatting with his American friend and was jokingly explaining about the red, white and blue in theNetherlands flag.
Một người khách từ Hà Lan đang tán gẫu với một người bạn Mỹ và giải thích một cách bỡn cợt về màu đỏ, trắng và xanh trên cờ Hà Lan.
"Our flag symbolizes our taxes," he said."We get red when we talk about them, white when we get our tax bill, and blue after we pay them."
“Cờ chúng tôi tượng trưng cho thuế chúng tôi,” anh ta nói.Chúng tôi đỏ mặt khi nói về thuế, trắng bệch mặt khi nhận hóa đơn thuế và xanh mặt khi trả tiền thuế.”
"That's the same with us," the American said, "only we see stars, too."
“Chúng tôi cũng vậy,” người Mỹ nói, “thêm vào đó, chỉ có chúng tôi thấy những ngôi sao.”