Wakeup Call
Xem bản dịch
One night at an economy motel, I ordered a 6:00 a.m. wake-up call. The next morning, I awoke before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
Một buổi tối tại một motel, tôi dặn một cuộc gọi báo thức lúc 6:00 sáng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước 6:00, nhưng điện thoại không reo cho đến 6:30.
"Good morning," a young man said sheepishly. "This is your wake-up call."
“Xin chào,” một người đàn ông trẻ ngượng ngùng nói.”Đây là điện thoại báo thức của ông.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. "You were supposed to call me at 6:00 AM!" I complained. "What if I had a million-dollar deal to close this morning, and your oversight made me miss out on it?"
Bực mình, tôi quyết định nói với nhân viên khách sạn. “Các ông được báo là sẽ gọi tôi lúc 6:00 sáng!" tôi than phiền.”Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một thương vụ một triệu đô la hoàn tất sáng nay, và sơ suất của các ông làm tôi lỡ việc?”
"Well, sir," the desk clerk quickly replied, "if you had a million-dollar deal to close, you probably wouldn't be staying in this motel!"
“Sao, thưa ông,” viên thư ký nhanh miệng trả lời,” nếu ông có một thương vụ một triệu đô la để hoàn tất, ông hẳn đã không ở trong motel này!”