Giáo viên tiếng Anh có kỹ năng nghe và nói kém

Ngày đăng : 22/03/2016 03:13:56

Giáo viên tiếng Anh ở các trường phổ thông không thể giao tiếp tiếng Anh tốt, vì thể họ tập trung dạy tiếng anh đọc và viết. 

 

Teachers of English have poor listening and speaking skills

Teachers of English at general schools cannot communicate well in English, so they focus on teaching reading and writing. As a result, Vietnamese students also cannot speak English well.

When asked why pedagogy universities were not chosen as partners in the program on upgrading foreign language skills, an official of the HCM City Education and Training Department said the institutions themselves needed to update their training.

Also according to the official, teachers of English in HCM City have poor listening and speaking skills, especially older teachers, even though HCM City is believed to be better than other localities in English skills.

The only solution to the problem is organizing more refresher courses for the substandard teachers to improve their skills.

In HCM City, Seameo is one of the two training establishments allowed by the Ministry of Education and Training (MOET) to re-train teachers of English within the framework of the national program on upgrading foreign language skills by 2020.

Trinh Thi Hoa My from Seameo said that most teachers’ English skills improved after they attended the training courses. However, very few teachers meet higher than required standards. 

For example, there are very few teachers who can meet C1 standard though they are only required to have B1.

Also according to My, many teachers fail listening tests, and the proportion of failed teachers is higher in remote areas.

“Students have to relearn English from the beginning when they enter universities, even though they studied English for seven years at general school,” she said.

My pointed out that the communication environment was ‘unreasonable’: teachers teach English but communicate in Vietnamese.

“At refresher courses, when we asked why teachers of English do not communicate in English, they said because they felt tired when speaking English,” My said.

“The ideal situation is that English is taught to students from the primary education level, and that teachers are encouraged to speak English as much as possible,” she said.

Nguyen Loc, former deputy head of the Vietnam Education Science Institute, said that teachers of English were bad at all four skills of listening, speaking, reading and writing.

Loc confirmed that people do not have confidence in the training quality of pedagogy schools, though teachers of English have improved considerably.

“This is because the teachers at pedagogy schools were trained in the old method which did not attach much importance to listening and speaking,” he said.

A survey conducted by the HCM City University of Education showed that 70 percent of students said their teachers used both Vietnamese and English during lessons, while 15.3 percent used too much of Vietnamese when teaching English.

Giáo viên tiếng Anh có kỹ năng nghe và nói kém

Giáo viên tiếng Anh ở các trường phổ thông không thể giao tiếp tiếng Anh tốt, vì thể họ tập trung dạy tiếng anh đọc và viết. Và kết quả là, sinh viên Việt Nam cũng không thể giao tiếp tiếng Anh tốt.

Khi được hỏi lý do tại sao các trường Đại học Sư phạm không được chọn làm đối tác trong chương trình nâng cấp các kỹ năng ngoại ngữ một quan chức của sở Giáo dục thành phố HCM cho biết ngay bản thân trường Đại học Sư phạm mới chính là nơi cần tự thay đổi mình trước.

Cũng theo như cơ quan, giáo viên tiếng anh ở TP. Hồ Chí Minh có kỹ năng nghe và nói yếu, đặc biệt là những giáo viên lâu năm, thậm chí mặc dù Tp.Hồ Chí Minh được tin tưởng kỹ năng tiếng anh tốt hơn những địa phương khác.

Giải quyết vấn đề nàychỉ có cách tổ chức những lớp bồi dưỡng dành cho những giáo viên yếu để cải thiện kỹ năng của họ.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Seameo là một trong hai chương trình được cho phép bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) để bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trong nơi làm việc của chương trình quốc gia vào nâng cao kỹ năng ngôn ngữ nước ngoài đến 2020.

Chị Trinh Thị Hoa Mỹ đến từ Seameo chia sẻ hầu hết kỹ năng tiếng Anh của giáo viên được cải thiện sau khi đã tham dự lớp huấn luyện. Tuy nhiên, một số giáo viên đạt cao hơn là yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra.

Ví dụ, có một số giáo viên có thể đạt tiêu chuẩn C1 mặc dù họ chỉ yêu cầu có B1.

Cũng theo như Chị Mỹ, nhiều giáo viên đã trượt khi kiểm tra nghe, và tỷ lệ giáo viên trượt cao hơn giáo viên ở những địa phương vùng sâu vùng xa.

"Sinh viên phải bắt đầu học lại tiếng Anh khi họ vào đại học, mặc dù thậm chí họ đã học tiếng Anh được 7 năm tại trung học phổ thông", Chị chia sẻ.

Điểm nhấn của tôi là truyền đạt giao tiếp là "vô lý": giáo viên dạy tiếng Anh nhưng truyền đạt Tiếng Việt.

"Tại lớp bồi dưỡng, khi chúng tôi hỏi tại sao giáo viên tiếng Anh không giao tiếp tiếng Anh, họ nói bởi vì họ cảm thấy mệt khi nói tiếng Anh", Chị My phát biểu.

"Ý tưởng chính là Tiếng anh dạy sinh viên từ mức độ giáo dục tiểu học, và giáo viên khuyến khích để nói tiếng Anh có thể càng nhiều càng tốt

Ông Nguyễn Lộc, cựu Phó Viện trưởng Khoa học Việt Nam, chia sẻ giáo viên tiếng Anh yếu ở tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Ông Lộc khẳng định nhiều người không tin tưởng vào chất lượng đào tạo của những trường sư phạm, mặc dù giáo viên tiếng Anh đã được cải thiện đáng kể.

"Đây là vì những giáo viên tại các trường sư phạm được đào tạo theo phương pháp lạc hậu trong đó không kết hợp nhiều thứ quan trọng để nghe và nói", Ông chia sẻ thêm.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh chỉ ra rằng 70 % sinh viên phát biểu giáo viên sử dụng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh trong bài học, trong đó 15.3 % sử dụng quá nhiều tiếng Việt khi dạy tiếng Anh.

Theo VietnamNet

NVH